یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

نقل از: مرکز آمار ایران
منبع آمار: سالنامه‌ آماری کشور 1367+1394
میانگین سنی جمعیت کشور به تفکیک جنس در مناطق شهری و روستائی 1354-1395
مناطق روستائی مناطق شهری جمع
سال
زن مرد زن مرد زن مرد مرد و زن
21,9 22,3 22,2 22,6 22,0 22,4 22,2 آبان 1354
21,7 22,2 22,8 23,0 22,2 22,6 22,4 آبان 1355
21,0 21,4 22,1 22,3 21,6 21,9 21,7 مهر 1365
21,3 21,7 22,3 23,0 21,9 22,4 22,1 مهر 1370
23,2 23,3 24,4 24,7 23,9 24,2 24,0 آبان 1375
25,2 27,4 28,3 28,4 28,0 28,0 28,0 آبان 1385
29,2 28,6 30,3 30,1 30,0 29,7 29,8 آبان 1390
30,5 29,7 31,6 31,3 31,3 30,9 31,1 آبان 1395
مأخذ آمار: مرکز آمار ایران - دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری - سالنامه آمار کشور 1367 - منتشر شده در 1368 و از مهر 1370 تا آبان 1390 از سالنامه آماری کشور 1394 و از آبان 1395 از سالنامه آماری کشور 1395
Go to top