جمعه, ۲۶ مهر ۱۳۹۸
منبع آمار: www.amarestan.com

آمار جمعیتی در فروردین ۱۳۹۳
سال کل جمعیت ایران تعداد خانوار (3,55) نفری نرخ رشد جمعیت نرخ رشد خانوار نرخ جمعیت ۱۵-۲۴ ساله مرد نرخ جمعیت ۱۵-۲۴ ساله زن نرخ جمعیت ۱۵-۲۹ ساله مرد نرخ جمعیت ۱۵-۲۹ ساله زن
1393 77336980 21785064 1,29          
دهه 60     3%          
1390 75149669   1,29%          
1385 70495782       25 نفر 25,4 نفر 35,2 نفر 35,7 نفر
1390         19,9 نفر 20,1 نفر 31,4 نفر 31,7 نفر
مأخذ: www.amarestan.com

 

 

لطفا پیش از رجوع به آمارها نوشته زیر را مطالعه کنید.
کشف قوانین طبیعت و جامعه و یا یافتن قوانین مشخص حاکم بر یک پدیده مشخص طبیعی و اجتماعی، بدون ارتباط مستقیم با طبیعت و جامعه غیر ممکن است. این ارتباط فقط می‌تواند از طریق تجربه مستقیم خود و یا داده های مشخص قابل اعتماد از تجربه دیگران به دست آید. در نتیجه تدوین آمار برای تحقیق دیگران و استفاده از آمارهای تدوین شده توسط دیگران راهی است که ما را در یافتن حقیقت یک واقعیت کمک می‌کند، یعنی به ما کمک می‌کند تا قوانین حاکم بر یک پدیده و یا پدیده‌های مرکب را بدست آوریم. ولی در این راه سدها و موانعی وجود دارد. اساسا در هر کشوری مؤسسات آماری معتبر وابسته به دولت آن کشور است. دولت نیز بر طبق منافع و ضروریات طبقه‌ای که نماینده آن است آمارها را منتشر می‌کند. لذا این آمارها سمت داده شده هستند و نمی‌توان بدان‌ها اعتماد نمود. به ویژه آمارهای کشورهای استبدادی و سرکوبگر مثل آمارهای مرکز آمار ایران، مطلقا قابل اعتماد نیستند. از این آمارها زمانی می‌توان استفاده کرد که درجه صحت آن‌ها را در قیاس با آمارهای دیگر به دست آوریم. در نتیجه روش قیاس و تطبیق آماری تنها روش برای نزدیک شدن به واقعیت پدیده مورد تحقیق است. گردانندگان سایت آمار ایران برای شما پژوهشگر ارجمند در امر والائی که در پیش دارید موفقیت آرزو می‌کنند.

شاخص‌های آماری ایران

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص