یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

منبع آمار: مرکز آمار ایران - سالنامه آماری کشور 1393
تاریخ انتشار: 1393
 مقدار توزیع کود شیمیائی برحسب نوع 1375-1395
ماکروکامل و میکروها پتاسه فسفاته ازته جمع سال
0 41578 813192 1370893 2225669 1375
288758 213176 656242 1761637 2919813 1380
439226 378162 1244861 2511989 4574238 1385
25400 82258 878466 1713796 2699920 1389
132750 61900 315146 1093827 1603623 1390
(1) 1700 53947 194196 1383979 1633822 1391
0 8574 443558 1193247 1645379 1392
0 250658 (1) 540089 1402276 2193023 1393
0 70553 (2)212970 (2)1148765 (2)1432288 1394
0 119387 131941 1438960 1690288 1395
1)  مقدار 24856 تن کود فسفاته برای انبارهای ذخیره سازی کود توزیع گردیده که در سر جمع منظور نشده است
2) اختلاف سرجمع با اتجزاء مربوط به مقدار کود فسفاته‌ای میباشد که برای انبارهای ذخیره‌ سازی کود توزیع شده است.
مأخذ: مرکز آمار ایران - سالنامه آماری کشور 1393 + 1394 + 1395

کشاورزی

Go to top