نقل از: راه آهن جمهوری اسلامی ایران - دفتر آمار و بررسی‌های فنی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368
تعداد لکوموتیو، مسافر و بار خالص حمل شده به وسیله راه‌آهن کشور 1367 - 1363
1367 1366 1365 1364 1363 شرح
          لکوموتیو
206 301 313 320 327 تعداد (دستگاه)
515596 784228 816155 855178 857996 قدرت (اسب بخار)
          مسافر
6799 5274 6336 6957 7244 تعداد (هزار نفر)
4661 3674 4638 5585 6130 نفر کیلومتر (میلیون)
          بار خالص (1)
12957 14788 12704 11614 10874 وزن (هزار تن)
8047 8625 7316 6888 7566 تن کیلومتر (میلیون)
1- اطلاعات مربوط به توشه در آمار بار خالص منظور شده است.
مأخذ: راه آهن جمهوری اسلامی ایران - دفتر آمار و بررسی‌های فنی - درج شده در سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار در 1368

 

 

لطفا پیش از رجوع به آمارها نوشته زیر را مطالعه کنید.
کشف قوانین طبیعت و جامعه و یا یافتن قوانین مشخص حاکم بر یک پدیده مشخص طبیعی و اجتماعی، بدون ارتباط مستقیم با طبیعت و جامعه غیر ممکن است. این ارتباط فقط می‌تواند از طریق تجربه مستقیم خود و یا داده های مشخص قابل اعتماد از تجربه دیگران به دست آید. در نتیجه تدوین آمار برای تحقیق دیگران و استفاده از آمارهای تدوین شده توسط دیگران راهی است که ما را در یافتن حقیقت یک واقعیت کمک می‌کند، یعنی به ما کمک می‌کند تا قوانین حاکم بر یک پدیده و یا پدیده‌های مرکب را بدست آوریم. ولی در این راه سدها و موانعی وجود دارد. اساسا در هر کشوری مؤسسات آماری معتبر وابسته به دولت آن کشور است. دولت نیز بر طبق منافع و ضروریات طبقه‌ای که نماینده آن است آمارها را منتشر می‌کند. لذا این آمارها سمت داده شده هستند و نمی‌توان بدان‌ها اعتماد نمود. به ویژه آمارهای کشورهای استبدادی و سرکوبگر مثل آمارهای مرکز آمار ایران، مطلقا قابل اعتماد نیستند. از این آمارها زمانی می‌توان استفاده کرد که درجه صحت آن‌ها را در قیاس با آمارهای دیگر به دست آوریم. در نتیجه روش قیاس و تطبیق آماری تنها روش برای نزدیک شدن به واقعیت پدیده مورد تحقیق است. گردانندگان سایت آمار ایران برای شما پژوهشگر ارجمند در امر والائی که در پیش دارید موفقیت آرزو می‌کنند.

شاخص‌های آماری ایران

Go to top