یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

نقل از: آمار ایران - دفتر کشاورزی
منبع آمار: سانامه آماری کشور 1393
تعداد بهره برداری و مساحت زمین بهره‌برداری‌های با زمین بر حسب وسعت اراضی کشاورزی: 1393
باغ و قلمستان اراضی زراعی کل
وسعت اراضی کشاورزی
مساحت تعداد بهره‌برداری مساحت تعداد بهره‌برداری مساحت تعداد بهره‌برداری
1789555 1704194 14687053 2470140 16476609 3359409 جمع
196485 825444 206576 598137 403061 1238159 کمتر از یک هکتار
603489 571178 2209914 1056865 2813403 1276221 یک تا کمتر از پنج هکتار
511636 249061 5476101 654815 5987737 680699 پنج تا بیست هکتار
183977 45079 3364300 126524 3548277 129265 بیست تا کمتر از پنجاه هکتار
293968 13432 3430163 33798 3724131 35065 پنجاه هکتار و بیشتر
21855 36 290951 62 312806 67 دویسیت هکتار و بیشتر
مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی - سانامه آماری کشور 1393

کشاورزی

Go to top