یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

منبع آمار: http://www.maj.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=b7090fd7-9d7e-4cc7-b9c1-577d0dcf208c
تاریخ انتشار: 1388
برآورد سطح برداشت، توليد و عملكرد در هكتار گندم به تفكيك استان در سال زراعى 88 – 87
عملكرد (كيلوگرم) توليد (تن) سطح (هكتار)  
ديم آبی جمع ديم آبی جمع ديم آبی نام استان
650,37 2753,13 485214 224319 260895 439674 344911 94763 آذربایجان شرقى
1137,37 3461,42 732071 340706 391365 412620 299555 113065 آذربایجان غربى
1313,39 5017,89 729257 257550 471707 290100 196095 94005 اردبيل
999,78 4073,57 300419 24003 276416 91864 24008 67856 اصفهان
856,56 3219,45 198564 57214 141350 110700 66795 43905 ايلام
43,73 2445,47 40511 650 39861 31172 14872 16300 بوشهر
753,33 5351,99 352504 819 351685 66798 1087 65711 تهران
1489,87 3856,31 169156 61557 107599 69219 41317 27902 چهارمحال و بختيارى
384,1 2797,51 120345 7605 112740 60099 19799 40300 خراسان جنوبى
619,08 3649,89 1127674 225972 901702 612064 365015 247049 خراسان رضوى
1112,3 3658,7 381242 141239 240003 192577 126979 65598 خراسان شمالى
686,29 3000,27 1179322 25184 1154138 421374 36696 384678 خوزستان
1071,42 4114,29 550822 441579 109243 438697 412145 26552 زنجان
1796,43 3835,62 129759 14134 115625 38013 7868 30145 سمنان
0 2465,48 116886 0 116886 47409 0 47409 سيستان و بلوچستان
822,58 3730,5 1396649 89436 1307213 459139 108727 350412 فارس
936,84 4487,48 293549 57050 236499 113598 60896 52702 قزوين
803,46 4794,17 41566 1357 40209 10076 1689 8387 قم
986,96 4428,95 671128 506110 165018 550057 512798 37259 كردستان
2971,43 3387,68 171431 62 171369 50607 21 50586 كرمان
1174,76 5304,52 824120 407922 416198 425699 347238 78461 كرمانشاه
926,46 2962,1 146407 68883 77524 100522 74350 26172 كهگيلويه و بويراحمد
2328,33 3706,08 1101556 512203 589353 379010 219987 159023 گلستان
1499,26 2825 11611 11328 283 7656 7556 100 گيلان
1120,77 3087,15 518755 362573 156182 374094 323503 50591 لرستان
2947,44 4091,94 166939 114488 52451 51661 38843 12818 مازندران
1068,38 3914,63 517590 214621 302969 278279 200885 77394 مركزى
0 4084,62 55020 0 55020 13470 0 13470 هرمزگان
980,74 4326,71 767315 343942 423373 448547 350696 97851 همدان
0 3634,53 90507 0 90507 24902 0 24902 يزد
0 2563,78 96578 0 96578 37670 0 37670 جيرفت و كهنوج
1073,3 3672,46 13484465 4512507 8971958 6647367 4204331 2443036 كل كشور
توضيح : محاسبه عملكرد پيش از سرراستكردن اعداد صورت گرفته است
http://www.maj.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=b7090fd7-9d7e-4cc7-b9c1-577d0dcf208c

 

کشاورزی

Go to top