نقل از: دفتر جمعیت نیروی کار و سرشماری
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
توزیع نسبی شاغلان 10 ساله و بیشتر بر حسب گروه‌های عمده شغلی 1380 - 1395 درصد
1395 1394 1393 1392 1391 1390 1385 1380 گروه عمدهء شغلی
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 جمع
2,9 3,0 2,9 2,9 2,6 2,6 2,9 2,1 قانونگذاران، مقامات عالی رتبه و مدیران
9,8 9,7 9,1 9,1 8,5 8,5 7,8 8,2 متخصصان
5,2 5,0 5,1 5,5 5,3 5,0 4,6 4,4 تکنیسین‌ها و دستیاران
4,7 4,8 4,7 4,5 4,5 4,9 4,8 3,8 کارمندان امور اداری و دفتری
13,6 12,9 12,7 12,6 12,5 13,1 12,6 11,8 کارکنان خدماتی، فروشندگان فروشگاه‌ها و بازارها
14,5 14,5 14,5 15,2 16,0 15,5 19,0 22,4 کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری
19,4 19,0 19,2 20,1 18,9 18,9 20,7 20,9 صنعت گران و کارکنان مشاغل مربوط
12,3 12,8 12,4 12,2 12,4 12,5 11,0 9,7 متصدیان (اپراتورها) ماشین آلات و دستگاه‌ها، مونتازکارها و رانندگان وسایل نقلیه
15,6 16,3 17,1 15,9 16,9 16,8 14,2 13,9 کارگران ساده
2.0 2,1 2,2 2 2,3 2,4 2,3 3,0 سایر و اظهار نشده
مرکز آمار ایران - دفتر جمعیت نیروی کار و سرشماری - سالنامه آماری کشور 1395

لطفا پیش از رجوع به آمارها نوشته زیر را مطالعه کنید.
کشف قوانین طبیعت و جامعه و یا یافتن قوانین مشخص حاکم بر یک پدیده مشخص طبیعی و اجتماعی، بدون ارتباط مستقیم با طبیعت و جامعه غیر ممکن است. این ارتباط فقط می‌تواند از طریق تجربه مستقیم خود و یا داده های مشخص قابل اعتماد از تجربه دیگران به دست آید. در نتیجه تدوین آمار برای تحقیق دیگران و استفاده از آمارهای تدوین شده توسط دیگران راهی است که ما را در یافتن حقیقت یک واقعیت کمک می‌کند، یعنی به ما کمک می‌کند تا قوانین حاکم بر یک پدیده و یا پدیده‌های مرکب را بدست آوریم. ولی در این راه سدها و موانعی وجود دارد. اساسا در هر کشوری مؤسسات آماری معتبر وابسته به دولت آن کشور است. دولت نیز بر طبق منافع و ضروریات طبقه‌ای که نماینده آن است آمارها را منتشر می‌کند. لذا این آمارها سمت داده شده هستند و نمی‌توان بدان‌ها اعتماد نمود. به ویژه آمارهای کشورهای استبدادی و سرکوبگر مثل آمارهای مرکز آمار ایران، مطلقا قابل اعتماد نیستند. از این آمارها زمانی می‌توان استفاده کرد که درجه صحت آن‌ها را در قیاس با آمارهای دیگر به دست آوریم. در نتیجه روش قیاس و تطبیق آماری تنها روش برای نزدیک شدن به واقعیت پدیده مورد تحقیق است. گردانندگان سایت آمار ایران برای شما پژوهشگر ارجمند در امر والائی که در پیش دارید موفقیت آرزو می‌کنند.

شاخص‌های آماری ایران

Go to top