یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

منبع آمار: مرکز آمار ایران
تاریخ انتشار: 1393
تعداد و مساحب بهره‌برداری‌های با زمین بر حسب وسعت اراضی کشاورزی. (بهره‌برداری - هکتار)
درصد نسبت به کل مساحت زمین درصد نسبت به کل تعداد بهره‌برداری مساحت زمین
  16476609   3359409 کل
2,45 403061 36,86 1238159 جمع کم‌تر از 1 هکتار
17,07 2813403 37,99 1276221 جمع 1 تا کم‌تر از 5 هکتار
36,34 5987737 20,26 680699 جمع 5 تا کم‌تر از 20 هکتار
21,54 3548277 3,85 129265 جمع 20 تا کم‌تر از 50 هکتار
22,6 3724131 1,04 35065 جمع 50 هکتار و بیشتر
مرکز آمار ایران - نتايج تفصيلي سرشماري عمومي كشاورزي كل كشور - 1393 - قرائت شده در 1396
چنان که ملاحظه می‌شود، بهره‌برداری‌های بسیار کوچک که 36,86 درصد کل بهره‌برداری‌ها را تشکیل می‌هند فقط 2,45 درصد مساحت زیر کشت غله کشور را در اختیار دارند. بهره‌برداری‌های کوچک که 37,99 درصد کل بهره‌برداری‌ها را تشکیل می‌هند، 17,07 درصد مساحت زیر کشت غله را در اختیار دارند. بهره‌برداری‌های میانه که 20,26 درصد کل بهره‌برداری‌ها را تشکیل می‌دهد، 36,34درصد کل مساحت را در اختیار دارد و بهره‌برداری‌های بزرگ که جمعاً 4,89 درصد از بهره‌برداری‌ها را تشکیل می‌دهد، 44,14 درصد کل مساحت قابل کشت کشور را در اختیار دارد.

 

کشاورزی

Go to top