یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

منبع آمار: http://www.aftabir.com/statistics/agriculture/ptisan/1381_ptisan_.php
قرائت شده در: 16.2.2016
سطح زیر کشت کندم و مقدار تولید سالانه ۲۰۱۶
عملکرد در هکتار (کیلوگرم) تولید هزار تن سطح زیر کشت (هزار هکتار)  
دیم آبی دیم آبی جمع دیم آبی جمع  
1069 3589 4318 8232 12450 3947 2294 6241 کل کشور
http://www.aftabir.com/statistics/agriculture/ptisan/1381_ptisan_.php قرائت در 16 فوریه 2016

کشاورزی

Go to top