نقل از: مرکز آمار ایران - دایره آمار صنعتی - انتشار 1395
شاخص کل اشتغال کارکنان کارگاه هاي بزرگ صنعتي به تفکيک سه ماهه در سال هاي مختلف
  (100=1376 - 1383 - 1390)  
سال سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم کل
1376 97,8 99,4 101,7 101,1 100
1377 101,4 101,7 102,6 101 101,7
1378 101,1 101,5 103,5 102,4 102,1
1379 105,1 105,4 106,8 106,5 106
1380 109,6 110,2 111,8 111,9 110,9
1381 111 110,5 110,7 109,3 110,4
1382 106,4 105,5 107,2 105,5 106,2
1383 102,9 102,2 103,7 101,4 102,6
مأخذ: مرکز آمار ایران - دایره آمار صنعتی - انتشار 1385
1383 99,6 99,7 101,3 99,4 100
1384 97,5 97,4 98,4 97,2 97,6
1385 95,1 95,2 96,1 95,6 95,5
1386 95,1 95,4 96,4 95,5 95,6
1387 108,4 108,9 110,1 108,7 109
1388 106 106,9 108,7 108,9 107,6
1389 108,2 110 111,1 110,8 110
1390 109,9 110,4 111,2 110,3 110,5
مأخذ: مرکز آمار ایران - دایره آمار صنعتی - قرائت 1395
1390 99,5 99,8 100,6 100 100
1391 98,5 97,9 98,4 98,4 98,3
1392 97,2 98,1 98,9 99 98,3
1393 (مقدماتی) 99,6 100,6 101,5 101,5 100,8
مأخذ: مرکز آمار ایران - دایره آمار صنعتی - انتشار 1395
  کل چارچوب آماري، کارگاه هاي داراي 100 نفر کارکن و بيشتر را شامل مي شود.

لطفا پیش از رجوع به آمارها نوشته زیر را مطالعه کنید.
کشف قوانین طبیعت و جامعه و یا یافتن قوانین مشخص حاکم بر یک پدیده مشخص طبیعی و اجتماعی، بدون ارتباط مستقیم با طبیعت و جامعه غیر ممکن است. این ارتباط فقط می‌تواند از طریق تجربه مستقیم خود و یا داده های مشخص قابل اعتماد از تجربه دیگران به دست آید. در نتیجه تدوین آمار برای تحقیق دیگران و استفاده از آمارهای تدوین شده توسط دیگران راهی است که ما را در یافتن حقیقت یک واقعیت کمک می‌کند، یعنی به ما کمک می‌کند تا قوانین حاکم بر یک پدیده و یا پدیده‌های مرکب را بدست آوریم. ولی در این راه سدها و موانعی وجود دارد. اساسا در هر کشوری مؤسسات آماری معتبر وابسته به دولت آن کشور است. دولت نیز بر طبق منافع و ضروریات طبقه‌ای که نماینده آن است آمارها را منتشر می‌کند. لذا این آمارها سمت داده شده هستند و نمی‌توان بدان‌ها اعتماد نمود. به ویژه آمارهای کشورهای استبدادی و سرکوبگر مثل آمارهای مرکز آمار ایران، مطلقا قابل اعتماد نیستند. از این آمارها زمانی می‌توان استفاده کرد که درجه صحت آن‌ها را در قیاس با آمارهای دیگر به دست آوریم. در نتیجه روش قیاس و تطبیق آماری تنها روش برای نزدیک شدن به واقعیت پدیده مورد تحقیق است. گردانندگان سایت آمار ایران برای شما پژوهشگر ارجمند در امر والائی که در پیش دارید موفقیت آرزو می‌کنند.

شاخص‌های آماری ایران

Go to top