نقل از: دایره آمار صنعتی - 1395
منبع آمار: مرکز آمار ایران
شاخص کل اشتغال کارکنان کارگاه های بزرگ صنعتی به تفکیک سه ماهه در سال های مختلف
(100=1369)
سال سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم کل
1353 56,6 57,8 60,1 60,1 58,7
1354 63,4 64,8 65,2 65,6 64,8
1355 68,1 68,7 69 69,5 68,8
1356 69,6 70,5 70,7 71,9 70,7
1357 74,7 75,6 74,2 71,9 74,1
1358 76 78 78,9 78,8 77,9
1359 80,3 81,4 80,5 80,4 80,7
1360 82 83,5 83,5 83,7 83,2
1361 84,9 86,7 87,8 89,3 87,2
1362 91,6 94,4 95,6 97 94,7
1363 98,3 100,5 101,2 101,9 100,5
1364 102,5 104 103,7 103,1 103,3
1365 102,4 100,2 98,1 96,9 99,4
1366 96,4 96,6 96,6 96,6 96,6
1367 96,5 97 96,9 96,9 96,8
1368 96,7 96,8 97,1 97,1 96,9
1369 97 98,4 101,9 102,7 100
1370 103,5 105,3 108 108,3 106,3
1371 107,3 107,6 109,2 107,7 108
1372 107 105,9 107,6 105,6 106,5
1373 104 104,4 106,4 105,4 105,1
1374 105,7 105,6 107,1 105,9 106,1
1375 106,4 107,7 110,2 109,3 108,4
1376 108,8 110 112,6 111,4 110,7
چارچوب آماری، کارگاه های دارای 50 نفر کارکن وبیشتر را شامل می شود.
مأخذ: مرکز آمار ایران- دایره آمار صنعتی - 1395

 

 

لطفا پیش از رجوع به آمارها نوشته زیر را مطالعه کنید.
کشف قوانین طبیعت و جامعه و یا یافتن قوانین مشخص حاکم بر یک پدیده مشخص طبیعی و اجتماعی، بدون ارتباط مستقیم با طبیعت و جامعه غیر ممکن است. این ارتباط فقط می‌تواند از طریق تجربه مستقیم خود و یا داده های مشخص قابل اعتماد از تجربه دیگران به دست آید. در نتیجه تدوین آمار برای تحقیق دیگران و استفاده از آمارهای تدوین شده توسط دیگران راهی است که ما را در یافتن حقیقت یک واقعیت کمک می‌کند، یعنی به ما کمک می‌کند تا قوانین حاکم بر یک پدیده و یا پدیده‌های مرکب را بدست آوریم. ولی در این راه سدها و موانعی وجود دارد. اساسا در هر کشوری مؤسسات آماری معتبر وابسته به دولت آن کشور است. دولت نیز بر طبق منافع و ضروریات طبقه‌ای که نماینده آن است آمارها را منتشر می‌کند. لذا این آمارها سمت داده شده هستند و نمی‌توان بدان‌ها اعتماد نمود. به ویژه آمارهای کشورهای استبدادی و سرکوبگر مثل آمارهای مرکز آمار ایران، مطلقا قابل اعتماد نیستند. از این آمارها زمانی می‌توان استفاده کرد که درجه صحت آن‌ها را در قیاس با آمارهای دیگر به دست آوریم. در نتیجه روش قیاس و تطبیق آماری تنها روش برای نزدیک شدن به واقعیت پدیده مورد تحقیق است. گردانندگان سایت آمار ایران برای شما پژوهشگر ارجمند در امر والائی که در پیش دارید موفقیت آرزو می‌کنند.

شاخص‌های آماری ایران

Go to top