یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

منبع آمار: مرکز آمار ایران
تاریخ انتشار: 1381
سطح زیر کشت و میزان تولید محصولات سالانه عمده (هزار هکتار / هزار تن) مربوط به سالهای 75-1374 و 81-1380
1381 - 1380 1375 - 1374  
% میزان تولید % سطح زیر کشت میزان تولید سطح زیر کشت محصول
24,31% 12450 -1,37% 6241 10015 6328 گندم - درصد افزایش و کاهش
12,75% 3085 0,24% 1670 2736 1674 جو - درصد افزایش و کاهش
محصول صنعتی
65,39% 6098 28,85% 192 3687 149 چغندر قند - درضد افزایش و کاهش
102,50% 3712 65,38% 43 1833 26 نیشکر - درصد افزایش و کاهش
-42,30% 345 -52,81% 151 598 320 پنبه - درصد افزایش و کاهش
58,82% 27 16,66% 21 17 18 توتو و تنباکو - درصد افزایش و کاهش
9,35% 339 17,17% 232 310 198 دانه‌های روغنی - درصد افزایش و کاهش
سبزیجات
19,61% 3756 16,08% 166 3140 143 سیب زمینی
27,08% 1525 9,75% 45 1200 41 پیاز
نباتات علوفه‌ای
-11,81% 4068 -11,96% 537 4613 610 یونجه
مرکز آمار ایران

 

کشاورزی

Go to top