اقتباس از داده‌های: وزارت آموزش و پرورش. مرکز برنامه ريزي، منابع انساني و فناوري اطلاعات
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393
تعداد قبول شدگان(1) دوره نابتدائی و متوسطه برحسب جنس
متوسطه دورهء دوم متوسطه دوره اول (راهنمائی) ابتدائی
سال تحصیلی
دختر پسر جمع دختر پسر جمع دختر پسر جمع
464613 371606 836219 2083846 2256422 4340268 2449498 3723192 7172690 1380 - 1381
431103 428762 859865 1517435 1645923 2163358 2702353 2849159 5551412 1389 - 1390
326599 293780 620379 932044 1024757 1956801 3294289 3487215 6781504 1392 - 1393
1) دانش آموزان بزرگسال را شامل نميشود.
مأخذ: اقتباس از داده‌های - وزارت آموزش و پرورش. مرکز برنامه ريزي، منابع انساني و فناوري اطلاعات - سالنامه آماری کشور 1393

لطفا پیش از رجوع به آمارها نوشته زیر را مطالعه کنید.
کشف قوانین طبیعت و جامعه و یا یافتن قوانین مشخص حاکم بر یک پدیده مشخص طبیعی و اجتماعی، بدون ارتباط مستقیم با طبیعت و جامعه غیر ممکن است. این ارتباط فقط می‌تواند از طریق تجربه مستقیم خود و یا داده های مشخص قابل اعتماد از تجربه دیگران به دست آید. در نتیجه تدوین آمار برای تحقیق دیگران و استفاده از آمارهای تدوین شده توسط دیگران راهی است که ما را در یافتن حقیقت یک واقعیت کمک می‌کند، یعنی به ما کمک می‌کند تا قوانین حاکم بر یک پدیده و یا پدیده‌های مرکب را بدست آوریم. ولی در این راه سدها و موانعی وجود دارد. اساسا در هر کشوری مؤسسات آماری معتبر وابسته به دولت آن کشور است. دولت نیز بر طبق منافع و ضروریات طبقه‌ای که نماینده آن است آمارها را منتشر می‌کند. لذا این آمارها سمت داده شده هستند و نمی‌توان بدان‌ها اعتماد نمود. به ویژه آمارهای کشورهای استبدادی و سرکوبگر مثل آمارهای مرکز آمار ایران، مطلقا قابل اعتماد نیستند. از این آمارها زمانی می‌توان استفاده کرد که درجه صحت آن‌ها را در قیاس با آمارهای دیگر به دست آوریم. در نتیجه روش قیاس و تطبیق آماری تنها روش برای نزدیک شدن به واقعیت پدیده مورد تحقیق است. گردانندگان سایت آمار ایران برای شما پژوهشگر ارجمند در امر والائی که در پیش دارید موفقیت آرزو می‌کنند.

شاخص‌های آماری ایران

Go to top