یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

منبع آمار: سازمان شیلات ایران
تاریخ انتشار: 1385
مقدار صید و تولید آبزیان 1365 - 1381
آب‌های داخلی - مزارع پرورش ماهی و میگو آب‌های جنوب آب‌های شمال سال
12000 121004 144088 1365
73645 262805 399000 1380
89827 269000 401670 1381
  122,30% 178,78% درصد افزایش
سازمان شیلات ایران 1385

 

Go to top