یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

نقل از: شرکت سهامی شیلات ایران
منبع آمار: سالنامه آمار کشور 1393
مقدار صید آبزیان 1375 - 1393                                (تن)
آبهای جنوب (صید) آبهای شمال
جمع کل
سال
میگوی دریائی کف زبان سطح زبان درشت سطح زبان ریز جمع ماهی خاویاری ماهی استخوانی کلیکا جمع
5000 163600 82320 10000 260920 1600 15500 57000 74100 335020 1375
6940 110060 115000 30805 262805 870 16500 45180 62550 325355 1380
5951 116811 225374 26311 374447 330 23802 22303 46435 420882 1385
7603 139655 187610 33637 368505 94 16601 27110 43805 412310 1389
6861 147437 207438 50161 411897 80 17034 20717 37831 449729 1390
8948 170007 235830 44916 459701 68 16160 24086 40314 500015 1391
8789 170885 239593 54391 473658 56 17146 23221 40423 514081 1392
8567 176787 279301 71210 535865 41 16733 22873 39647 575512 1393
مأخذ: مرکز آمار ایران - شرکت سهامی شیلات ایران - سازمان شیلات ایران ، دفتر برنامه و بودجه - سالنامه آماری کشور 1393
Go to top