یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

نقل از: سازمان شیلات ایران - دفتر برنامه و بودجه - جدول 34-5
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
مقدار تولید آبزی پروری 1380-1395                                                                           (تن)
آبزی پروری
جمع
سال
برداشت از منابع طبیعی و نیمه طبیعی  نیمه طبیعی
مزارع پرورش میگو مزارع پرورش ماهی
پرورش ماهی در قفس
مزارع پرورش میگو (شاه میگو) مزارع پرورش میگو (آب شیرین) مزارع پرورش میگو (آب شور) مزارع پرورش ماهی خاویاری مزارع پرورش ماهی سردابی مزارع پرورش ماهی گرمابی
25785 270 6 7630 0 12170 28060 x 73645 1380
24970 250 20 5700 0 46275 77463 x 154678 1385
38089 270 68 8026 312 106409 132177 x 285351 1390
42363 280 61 10152 456 131000 154565 x 338877 1391
45551 200 263 12698 564 143917 167883 x 370876 1392
51666 65 5 22475 650 126515 170341 638 371717 1393
55430 80 11 17795 1071 140632 184064 2853 401548 1394
61391 58 11 21331 2146 163325 201097 10162 459521 1395
مأخذ: سازمان شیلات ایران - دفتر برنامه و بودجه - جدول 34-5 - سالنامه آماری کشور 1395
Go to top