یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

نقل از: شرکت سهامی شیلات ایران - سازمان شیلات ایران - دفتر برنامه و بودجه - جدول 35-5
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
میزان استحصال خاویار و گوشت از انواع ماهیان خاویاری 1380-1395                                  (تن)
گوشت خاویار
سال
دراکول تاس ماهی فیل ماهی جمع دراکول تاس ماهی فیل ماهی جمع
155 620 95 870 21 64 3 88 (1)1380
33 223 74 330 3 24 5 31 1385
8 47 25 80 2 3 2 6 1390
6 43 19 68 1 3 1 4 1391
4 32 20 56 // 2 2 4 1392
3 23 15 41 // 2 1 3 1393
2 21 13 36 0 1 1 2 1394
2 16 5 23 // 1 // 1 1395
1) از سال ١٣٨٠ وزن خاويار استحصالي در گوشت نيز منظور شده است.
مأخذ: شرکت سهامی شیلات ایران - سازمان شیلات ایران - دفتر برنامه و بودجه - جدول 35-5 - سالنامه آماری کشور 1395
Go to top