یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

منبع آمار: شرکت سهاامی شیلات ایران - معاونت طرح برنامه - مندرج در سالنامه آماری کشور 1367
تاریخ انتشار: 1368
تولید انواع گوشت ماهی و میگو 1364-1367                                                      (تن)
صید شیلات جنوب صید شیلات شمال  
میگو ماهی غیر کنسرو ماهی کنسرو جمع سایر انواع ماهی ماهی کیلکا1 ماهی خاویار جمع سال
998 11303 7814 20115 1963 1828 1649 5440 1364
1591 11952 7196 20739 1252 2384 1687 5323 1365
1587 15456 6605 23648 195 4171 1599 5965 1366
4877 15896 9664 30437 198 4314 1759 6271 1367
1- اطلاع مربوط به استحاله گوشت از ماهیان خاویاری است.
مأخذ: شرکت سهاامی شیلات ایران - معاونت طرح برنامه - مندرج در سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368

 

Go to top