نقل از: وزارت آموزش و پرورش - مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعا
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393
دانش آموزان و کارکنان آموزشی، دفتری و اداری دوره‌های تحصیلی
کارکنان آموزشی، دفتری و اداری دانش آموز(1)
سال
دفتری و اداری آموزشی دختر پسر جمع
341996 597075 8666275 9921855 18588130 1375 - 1376
268668 602600 6407572 6839475 13247047 1389 - 1390
224374 615522 6550709 7064602 13615311 1393 - 1394
های دولتی و غیر انتفاعی را نیز شامل میشود.1) دانش آموزان آموزشگاه
مأخذ: وزارت آموزش و پرورش - مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات - سالنامه آماری کشور 1393
Go to top