نقل از: وزارت آموزش و پرورش - مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعا
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393
دانش آموزان و کارکنان آموزشی، دفتری و اداری دوره‌های تحصیلی
کارکنان آموزشی، دفتری و اداری دانش آموز(1)
سال
دفتری و اداری آموزشی دختر پسر جمع
341996 597075 8666275 9921855 18588130 1375 - 1376
268668 602600 6407572 6839475 13247047 1389 - 1390
224374 615522 6550709 7064602 13615311 1393 - 1394
های دولتی و غیر انتفاعی را نیز شامل میشود.1) دانش آموزان آموزشگاه
مأخذ: وزارت آموزش و پرورش - مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات - سالنامه آماری کشور 1393
نمایش تعداد مطالب
13

لطفا پیش از رجوع به آمارها نوشته زیر را مطالعه کنید.
کشف قوانین طبیعت و جامعه و یا یافتن قوانین مشخص حاکم بر یک پدیده مشخص طبیعی و اجتماعی، بدون ارتباط مستقیم با طبیعت و جامعه غیر ممکن است. این ارتباط فقط می‌تواند از طریق تجربه مستقیم خود و یا داده های مشخص قابل اعتماد از تجربه دیگران به دست آید. در نتیجه تدوین آمار برای تحقیق دیگران و استفاده از آمارهای تدوین شده توسط دیگران راهی است که ما را در یافتن حقیقت یک واقعیت کمک می‌کند، یعنی به ما کمک می‌کند تا قوانین حاکم بر یک پدیده و یا پدیده‌های مرکب را بدست آوریم. ولی در این راه سدها و موانعی وجود دارد. اساسا در هر کشوری مؤسسات آماری معتبر وابسته به دولت آن کشور است. دولت نیز بر طبق منافع و ضروریات طبقه‌ای که نماینده آن است آمارها را منتشر می‌کند. لذا این آمارها سمت داده شده هستند و نمی‌توان بدان‌ها اعتماد نمود. به ویژه آمارهای کشورهای استبدادی و سرکوبگر مثل آمارهای مرکز آمار ایران، مطلقا قابل اعتماد نیستند. از این آمارها زمانی می‌توان استفاده کرد که درجه صحت آن‌ها را در قیاس با آمارهای دیگر به دست آوریم. در نتیجه روش قیاس و تطبیق آماری تنها روش برای نزدیک شدن به واقعیت پدیده مورد تحقیق است. گردانندگان سایت آمار ایران برای شما پژوهشگر ارجمند در امر والائی که در پیش دارید موفقیت آرزو می‌کنند.

شاخص‌های آماری ایران

Go to top