نقل از: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- مرکز آمار و اطلاعات راهبردی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393
تعداد مربیان رسمی و پیمانی در مراكز ثابت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور
زن مرد جمع سال
31 1297 1328 1375
166 1602 1768 1380
91 1458 1549 1385
218 2008 (1)2226 1389
192 1789 1981 1390
163 1775 1938 1391
217 1946 2163 1392
209 1854 2063 1393
180 1949 2129 1394
1387 2837 4224 (1)1395
1) افزایش تعداد مربیان نسبت به سال قبل به دلیل بخشنامه بازگشت مربیان از سایر بخش ها به محل پست سازمانی در كارگاه آموزشی آنها است.
2) افزایش چشمگیر تعداد مربیان رسمی و پیمانی در سال 1395 بدلیل تبدیل وضعیت استخدامی مربیان میباشد.
مأخذ - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- مرکز آمار و اطلاعات راهبردی - سالنامه آماری کشور 1393
Go to top