نقل از: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- مرکز آمار و اطلاعات راهبردی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393
تعداد مربیان رسمی و پیمانی در مراكز ثابت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور
زن مرد جمع سال
31 1297 1328 1375
166 1602 1768 1380
91 1458 1549 1385
218 2008 (1)2226 1389
192 1789 1981 1390
163 1775 1938 1391
217 1946 2163 1392
209 1854 2063 1393
180 1949 2129 1394
1387 2837 4224 (1)1395
1) افزایش تعداد مربیان نسبت به سال قبل به دلیل بخشنامه بازگشت مربیان از سایر بخش ها به محل پست سازمانی در كارگاه آموزشی آنها است.
2) افزایش چشمگیر تعداد مربیان رسمی و پیمانی در سال 1395 بدلیل تبدیل وضعیت استخدامی مربیان میباشد.
مأخذ - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- مرکز آمار و اطلاعات راهبردی - سالنامه آماری کشور 1393
نمایش تعداد مطالب
13

لطفا پیش از رجوع به آمارها نوشته زیر را مطالعه کنید.
کشف قوانین طبیعت و جامعه و یا یافتن قوانین مشخص حاکم بر یک پدیده مشخص طبیعی و اجتماعی، بدون ارتباط مستقیم با طبیعت و جامعه غیر ممکن است. این ارتباط فقط می‌تواند از طریق تجربه مستقیم خود و یا داده های مشخص قابل اعتماد از تجربه دیگران به دست آید. در نتیجه تدوین آمار برای تحقیق دیگران و استفاده از آمارهای تدوین شده توسط دیگران راهی است که ما را در یافتن حقیقت یک واقعیت کمک می‌کند، یعنی به ما کمک می‌کند تا قوانین حاکم بر یک پدیده و یا پدیده‌های مرکب را بدست آوریم. ولی در این راه سدها و موانعی وجود دارد. اساسا در هر کشوری مؤسسات آماری معتبر وابسته به دولت آن کشور است. دولت نیز بر طبق منافع و ضروریات طبقه‌ای که نماینده آن است آمارها را منتشر می‌کند. لذا این آمارها سمت داده شده هستند و نمی‌توان بدان‌ها اعتماد نمود. به ویژه آمارهای کشورهای استبدادی و سرکوبگر مثل آمارهای مرکز آمار ایران، مطلقا قابل اعتماد نیستند. از این آمارها زمانی می‌توان استفاده کرد که درجه صحت آن‌ها را در قیاس با آمارهای دیگر به دست آوریم. در نتیجه روش قیاس و تطبیق آماری تنها روش برای نزدیک شدن به واقعیت پدیده مورد تحقیق است. گردانندگان سایت آمار ایران برای شما پژوهشگر ارجمند در امر والائی که در پیش دارید موفقیت آرزو می‌کنند.

شاخص‌های آماری ایران

Go to top