سه شنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۸
نقل از: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393-1395
14-1- تعداد واحدهای بانکی و خلاصه مانده دارائی‌های سیستم بانکی(1) در پایان اسفند 1370 - 1395 (میلیارد ریال)
1395 1392 1389 1385 1380 1370 شرح
23415 22894 19545 17906 16476 9935 تعداد واحد‌های بانکی
28770300,0 17945606,3 8167013,6 3682021,3 702351,1 57494,1 دارائی‌ها
5823500,0 55056931,5 1682556,1 928552,2 44397,9 1625,7 دارائی‌های خارجی
2197500,0 1109506,2 553403,5 256219,8 138457,2 17663,9 بدهی بخش دولتی(2)
9177200,0 5408157,5 2929224,5 1226201,0 242542,6 18297,3 بدهی بخش غیر دولتی
3273700,0 1891310,6 1205777,3 599812,1 69164,5 3878,3 تعهدات مشتریان بابت اعتبارات گشایش یافته ضمانت نامه‌ها و وذیرش‌ها
8298400,0 4479700,5 1796052,2 671235,9 207788,9 16028,9 سایر
28770300,0 17945606,3 8167013,6 3682021,3 702351,1 57494,1 بدهی‌ها
12533900,0 6395504,8 2948874,2 1284199,4 320957,2 28628,4 نقدینگی
614400,0 625592,0 362870,4 220621,4 37969,7 3417,3 سپرده‌ها و وام‌های بخش دولتی
717200,0 800128,6 340295,7 173603,7 17522,3 690,1 حساب سرمایه
3310900,0 3022765,3 996839,0 503521,7 34322,8 442,7 وام‌ها و اعتبارات دریافتی از خارج و سپرده های ارزی
0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 27,3 ودیعه ثبت سفارش کالاهای بخش غیر دولتی
400,0 3003,9 366,2 1194,2 3021,9 459,8 پیش پرداخت اعتبارات اسناد بخش دولتی
3273700,0 1891310,6 1205777,3 599812,1 69164,5 3878,3 بدهی‌های احتمالی بابت اعتبارات گشایش یافغته ضمایت نامه‌ها و پذیرش
8319800,0 5207299,1 2311988,8 899066,8 219390,7 19950,2 سایر بدهی‌ها
1) از سال ۱۳۸۰شامل امار شعب خارج از كشور بانك هاي تجاري نمي باشد ،و همچنين از اسفند ۱۳۸۸ چهار بانك صادرات، ملت، تجارت و رفاه از رديف بانكهاي دولتي خارج و در رديف بانكهاي غيردولتي طبقه بندي شدهاند
2) شامل اوراق مشاركت بخش دولتي نيز ميباشد .
مأخذ: اقتباس از داده‌های بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي - جدول 1-14- - سالنامه آماری کشور 1393 - از سال 1392 از سالنامه آماری ایران 1395 اقتباس شده است

 

 

لطفا پیش از رجوع به آمارها نوشته زیر را مطالعه کنید.
کشف قوانین طبیعت و جامعه و یا یافتن قوانین مشخص حاکم بر یک پدیده مشخص طبیعی و اجتماعی، بدون ارتباط مستقیم با طبیعت و جامعه غیر ممکن است. این ارتباط فقط می‌تواند از طریق تجربه مستقیم خود و یا داده های مشخص قابل اعتماد از تجربه دیگران به دست آید. در نتیجه تدوین آمار برای تحقیق دیگران و استفاده از آمارهای تدوین شده توسط دیگران راهی است که ما را در یافتن حقیقت یک واقعیت کمک می‌کند، یعنی به ما کمک می‌کند تا قوانین حاکم بر یک پدیده و یا پدیده‌های مرکب را بدست آوریم. ولی در این راه سدها و موانعی وجود دارد. اساسا در هر کشوری مؤسسات آماری معتبر وابسته به دولت آن کشور است. دولت نیز بر طبق منافع و ضروریات طبقه‌ای که نماینده آن است آمارها را منتشر می‌کند. لذا این آمارها سمت داده شده هستند و نمی‌توان بدان‌ها اعتماد نمود. به ویژه آمارهای کشورهای استبدادی و سرکوبگر مثل آمارهای مرکز آمار ایران، مطلقا قابل اعتماد نیستند. از این آمارها زمانی می‌توان استفاده کرد که درجه صحت آن‌ها را در قیاس با آمارهای دیگر به دست آوریم. در نتیجه روش قیاس و تطبیق آماری تنها روش برای نزدیک شدن به واقعیت پدیده مورد تحقیق است. گردانندگان سایت آمار ایران برای شما پژوهشگر ارجمند در امر والائی که در پیش دارید موفقیت آرزو می‌کنند.

شاخص‌های آماری ایران

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص