شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: www.parsine.com/fa/pages/?cid=50137
رشد جمعیت ایران از سال 1335 تا دوم آبان 1390
سال کل جمعیت جمعیت شهری جمعیت روستائی % جمعیت شهری % جمعیت روستائی
1335 18.954.704 6.000.000 12.000.000 32 68
1345 25.700.000 9766000 16448000 38 64
1355 33.709.000 15843230 17865770 47 53
1365 49.445.000 26700300 22744700 54 46
1375 60.000.000 36600000 23400000 61 39
1385 70.472.846 47921535 22551311 68 32
1390 (دوم آبان) 75.149.669 58616742 16532927 78 22
www.parsine.com/fa/pages/?cid=50137

 

 

جمعیت ایران

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص