شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: statista
تاریخ قرائت: 15.1.2018
درصد سه ردهء سنی در کل جمعیت ایران در سالهای 2006 - 2016
سال درصد 0-14 ساله درصد 15-64 ساله درصد 65 ساله به بالا
2006 25,18 69,87 4,94
2007 24,48 70,57 4,95
2008 23,98 71,07 4,94
2009 23,65 71,41 4,94
2010 23,46 71,61 4,93
2011 23,38 71,7 4,92
2012 23,37 71,72 4,91
2013 23,44 71,65 4,91
2014 23,53 71,52 4,95
2015 23,63 71,33 5,03
2016 23,67 71,11 5,21
مأخذ: statista - قرائت شده در 15.1.2018

 

 

جمعیت ایران

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص