شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: دفتر جمعیت نیروی کار و سرشماری
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1394+1395

3-1- جمعیت و متوسط رشد سالانه 1335-1396
سال جمعیت متوسط رشد سالانه (درصد)
آبان 1335 18.954.704 ---
آبان 1345 25.788.722 3,1
آبان 1355 33.708.744 2,7
آبان 1365 49.445.010 3,9
آبان 1370 55.837.163 2,5
آبان 1375 60.055.488 1,5
آبان 1385 70.495.782 1,6
آبان 1390 75.149.669 1,3
1395 آبان 79.926.270 1,2
مأخذ: دفتر جمعیت نیروی کار و سرشماری - قراست شده در سالنامه آماری کشور 1394+1395+1396

 

 

جمعیت ایران

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص