شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: رکز آمار ایران - گزیدهء نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390
3-22- جمعیت بر حسب تابعیت و سن : آبان 1390 و آبان 1396
 تابعیت 1390 1395
کل جمعیت 75149669 79926270
ایران 73461474 78166822
افغانستان 1452513 1583979
عراق 51506 34532
پاکستان 17731 14320
ترکیه 1639 713
سایر کشورها (1) 24290 20844
اظهار نشده 140516 105060
1) جمعیت کشورهای ترکمنستان، آذربایجان و ارمنستان در سایر کشورها منظور شده است
مأخذ: اقتباس از داده‌های مرکز آمار ایران - دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری - سالنامه آماری کشور 1394+1395+1396
   
3-22- جمعیت به تفکیک وضع تابعیت در سالهای 1385 و 1390
تابعیت 1385 1390
کل 70495782 75149669
ایران 68901154 73461474
افغانستان 1211171 1452513
عراق 44094 51506
پاکستان 15455 17731
ترکیه 886 1639
سایر کشورها 32410 24290
اظهار نشده 290612 140516
مرکز آمار ایران - گزیدهء نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390

 

جمعیت ایران

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص