شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: خلاصه آمار پایه‌ای کشور - مرکز آمار ایران 1375
3-5- جمعیت بر حسب جنس و گروه‌های سنی: مهر ماه 1370-1396 (میلیون نفر)
گروه‌های عمدهء سنی
مرد و زن
مرد
زن
نسبت جنسی
تعداد درصد
جمع 55,84 100 28,77 27,07 106
اطفال (کمتر از یک سال) 1,41 2,62 0,75 0,71 105
نوباوگان (5-10 ساله) 8,54 15,25 4,34 4,18 104
کودکان (6-10 ساله) 8,95 16,03 4,58 4,37 105
نوجوانان (14-11 ساله) 5,79 10,37 2,99 2,80 107
وانان 24-15 ساله) 10,86 19,44 5,58 5,28 106
میانسالان (64-25 ساله) 18,31 32,79 9,42 8,89 106
بزرگسالان (65 ساله و بیشتر) 1,89 3,39 1,07 0,82 129
نامشخص 0,60 0,10 0,04 0,02  
مأخذ: خلاصه آمار پایه‌ای کشور - مرکز آمار ایران 1375

 

3-5- جمعیت بر حسب جنس و گروه‌های سنی: آبان 1370- 1396
گروه‌های عمدهء سنی مرد و زن مرد زن
جمع 79926270 40498442 30427828
اطفال (کمتر از یک سال) 1387531 713614 673917
نوباوگان (5-10 ساله) 7032347 3617002 3415345
کودکان (6-10 ساله) 6301293 3229272 3072021
نوجوانان (14-11 ساله) 4471494 2287365 2184129
وانان 24-15 ساله) 11851876 6022663 5849213
میانسالان (64-25 ساله) 44010211 22222784 21787427
بزرگسالان (65 ساله و بیشتر) 4871518 2405742 2465776
مأخذ: خلاصه آمار پایه‌ای کشور - مرکز آمار ایران - جدول 3-5 - سالنامه آماری کشور 1396

جمعیت ایران

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص