شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: مرکز آمار ایران
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393
4-6- توزیع نسبی شاغلان 10 ساله و بیشتر. بر حسب گروه‌های عمده شغلی 1380-1396 (درصد)
گروه عمده شغلی (1)1380 1385 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396
جمع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
قانونگذاران، مقامات عالی رتبه و مدیران 2,1 2,9 2,4 2,6 2,6 2,9 2,9 3,0 2,9 3,0
متخصصان 2,8 7,8 8,4 8,5 8,5 9,1 9,1 9,8 9,8 10,1
تکنسین‌ها و دستیاران 4,4 4,6 5,2 5,0 5,3 5,5 5,1 5,0 5,2 5,7
کارمندان امور اداری و دفتری 3,8 4,8 4,5 4,9 4,5 4,5 4,7 4,8 4,7 3,8
کارکنان خدماتی، فروشندگان فروشگاه ها و بازارها 11,8 12,6 13,6 13,1 12,5 12,6 12,7 12,9 13,6 15,9
کارکنان ماهر کشورزی، جنگلداری و ماهیگیری 22,4 19,0 16,0 15,5 16,0 15,2 14,5 14,5 14,5 13,8
صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط 20,9 20,7 18,7 18,9 18,9 20,1 19,2 19,0 19,4 19,5
متصدیان (اپراتورها) ماشین آلات و دستگاه‌ها، مونتاژکارها و رانندگان وسائل نقلیه 9,7 11,0 12,5 12,5 12,4 12,2 12,4 12,8 12,3 12,4
کارگران ساده 13,9 14,2 16,4 16,8 16,9 15,9 17,1 16,3 15,6 13,7
سایر و اظهار نشده 3,0 2,3 2,3 2,4 2,3 2,0 2,2 2,1 2,0 2,3
(1)- اطلاعات ارائه شده مربوط به آبان ماه می‌باشد
مأخذ: مرکز آمار ایران 1393 - سالنامه آماری کشور - انتشار 1393+13496

 

 

جمعیت ایران

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص