شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

برآوردی از نتایج آمارگیری مرکز آمار ایران از نیروی کار 1392
سال موضوع گستره   داده‌ها
۱۳۹۰ جمعیت ایران     ۷۵۱۴۹۶۶۹
۱۳۹۰ میزان شهر نشینی   ۷۱،۴% ۵۳۶۵۶۸۶۳،۷
۱۳۹۰ میزان روستا نشینی   ۲۸،۶% ۲۱۴۹۲۸۰۵
۱۳۹۰ متوسط تعداد هر خانوار شهری: ۳،۵ روستائی: ۳،۷ کل: ۳،۵
۱۳۹۳ تعداد افراد فعال ۱۰ سال به بالا کل کشور   ۲۳۹۳۲۱۸۶
۱۳۹۳ تعداد افراد فعال ۱۰ سال به بالا مردان   ۲۰۱۳۰۹۰۶
۱۳۹۳ تعداد افراد فعال ۱۰ سال به بالا زنان   ۳۸۰۱۲۸۰
۱۳۹۳ تعداد افراد فعال ۱۰ سال به بالا در شهر   ۱۷۳۱۳۷۶۳
۱۳۹۳ تعداد افراد فعال ۱۰ سال به بالا در روستا   ۶۶۱۸۴۲۳
۱۳۹۳ تعداد اشتغال در بخش صنعت در کل کشور   ۷۳۵۹۲۰۳
۱۳۹۳ تعداد اشتغال در بخش خدمات در کل کشور   ۱۰۴۴۸۵۳۶
۱۳۹۳ درصد اشتغال در خدمات در کل کشور   %۴۸،۸
۱۳۹۳ تعداد اشتغال در بخش کشاورزی در کل کشور   ۳۶۰۰۲۵۸
         

 

جمعیت ایران

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص