شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از نتایج آمارگیری نیروی کار 1392
سال کستره تعداد درصد
۱۳۹۲ جمعیت کل کشور ۷۵۷۰۶۸۹۸ ٪۱۰۰
۱۳۹۲ جمعیت شهری ۵۴۵۹۸۹۳۰ ٪۷۲٫۱ کل جمعیت
۱۳۹۲ حمعیت روستائی ۲۱۱۰۷۹۶۸ ٪۲۷٫۹ کل جمعیت
۱۳۹۲ جمعیت ۶۴-۱۵ ۵۳۵۰۳۲۲۴ ٪۷۰٫۷ کل جمعیت
۱۳۹۲ جمعیت فعال اقتصادی ۲۸۴۵۵۷۹۳ ٪۳۷٫۶ نیروی کار
۱۳۹۲ جمعیت شاغل ۲۵۵۱۳۲۲۴ ٪۳۳٫۷ نیروی کار
۱۳۹۲ سهم اشتغال در کشاورزی ۴۶۶۸۹۱۹ ٪۱۸٫۳ جمعیت شاغل کشور
۱۳۹۲ سهم اشتغال در صنعت ۸۵۲۱۴۱۷ ٪۳۳٫۴ جمعیت شاغل کشور
۱۳۹۲ سهم اشتغال در خدمات ۱۲۰۴۲۲۴۱ ٪۴۷٫۲ جمعیت شاغل کشور
۱۳۹۲ شاغلان استثمار کننده ۵۱۰۲۶۴۴ ٪۲۰
۱۳۹۲ استثمار شوندگان صنعتی کل جامعه ۲۰۴۱۰۵۸۰ ٪۸۰
تعداد دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی 93-1392 برابر با ۴۸۰۴۰۳۷ نفر می باشد.

 

 

جمعیت ایران

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص