شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: www.amarestan.com

آمار جمعیتی در فروردین ۱۳۹۳
سال کل جمعیت ایران تعداد خانوار (3,55) نفری نرخ رشد جمعیت نرخ رشد خانوار نرخ جمعیت ۱۵-۲۴ ساله مرد نرخ جمعیت ۱۵-۲۴ ساله زن نرخ جمعیت ۱۵-۲۹ ساله مرد نرخ جمعیت ۱۵-۲۹ ساله زن
1393 77336980 21785064 1,29          
دهه 60     3%          
1390 75149669   1,29%          
1385 70495782       25 نفر 25,4 نفر 35,2 نفر 35,7 نفر
1390         19,9 نفر 20,1 نفر 31,4 نفر 31,7 نفر
مأخذ: www.amarestan.com

 

 

جمعیت ایران

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص