شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

گزیده اطلاعات جمعیت 1396
براساس آخرین سرشماري عمومی نفوس و مسکن در آبـان 1395 جمعیت کشور برابر با 79926270 نفر بوده است که 40498442 نفر معادل 50,7 درصـد آن را مـردان و 39427828 نفـر معـادل 49,3 درصـد آن را زنـان تشـکیل مـیدهنـد کـه در مقایسـه بـا سرشماري عمومی نفوس و مسـکن آبـان 1390 متـــوسط رشـد سالانه جمعیت معادل 1,2 درصد بوده است. بیشترین جمعیت در سال 1395 متعلق به گــروه سـنی 34-30 ســـال معـادل 10,8 درصــد جمعیت بوده اسـت. در سرشـماري سـال 1395 تعـــداد 24,2 میلیــون خــانوار در کشــور وجود داشته که از این تعـداد حــدود 74,9 درصـــد در نقــــاط شهــــري و 25,1 درصــــد در نقــاط روستایی ساکن بودهاند. در این سال میانگین سنی مردان و زنان 31,1 سال بوده است. همچنـین میانگیــن سـنی مـردان در اولین ازدواج 27,4 و زنان 23,0 سال بوده است. در سال 1395 ،حدود 8,0 درصد شهرهاي کشور، بالاي صد هزار نفر جمعیت داشتهاند. در فاصله سالهاي 1390 و 1395 ،بـیش از 4,3 میلیون نفر در کشور جابهجا شدهاند و یا از خارج وارد کشـور شدهاند که از این تعداد، محـل اقامـت قبلـی 97,4 درصـد داخـل کشور و 2,6 درصد خارج از کشـور بـوده اسـت و 0,2 درصـد نیـز محل اقامت قبلی خود را اظهار نکرده‌اند.

در فاصله سالهاي مذکور، مهاجرانی که محل اقامت خـود را در داخل کشور تغییر دادهاند 50,9 درصد در بین دیگـر اسـتانهـاي کشور و 49,1 درصد در داخل استان محل زندگی خـود جـابـهجـا شدهاند. برآورد جمعیت کشور در سال 1396 بر اساس پیشبینی بـا روش ترکیبی بر مبناي نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن 1395، بیش از 81 میلیون نفر بوده است. در سال 1396 ، بیش از 1,48 میلیون ولادت ثبت شده که از ایـن تعداد حدود 48,6 درصد متولدین دختر و 51,4 درصـد متولـدین پسر بودهاند. در این سال تقریباً 605 هزار ازدواج به ثبـت رسـیده که نسبت به سال گذشته 10,1 درصد کاهش داشته است. شـایان ذکر است بیشترین ازدواجهـاي ثبـت شـده معـادل 0/12 درصـد، مربوط به ازدواجهایی است که در آن زوج و زوجـه اخـتلاف سـنی نداشتهاند. همچنین در این سال حدود 177 هزار طـلاق بـه ثبـت رسیده است که نسبت به سال گذشته 6,4 درصد افـزایش داشـته است.
سالنامه آماری کشور 1396

جمعیت ایران

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص