پنجشنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از داده‌های: مرکز آمار ایران
منبع آمار: سازمان امور عشاير ايران
تحولات عشایری کشور از 146 سال گذشته 1245-1387
  
سال
جمعيت (هزار نفر)
سهم جمعيت عشايري
از كل جمعيت (%)
كل كشور عشايري
منابع تاريخي
1245 4400 1700 6/38
1263 7654 1910 9/24
1278 9332 2138 9/22
1302 10000 2000 20
1318 15090 3100 5/20
1342 21000 2000 5/9
مركز آمار ايران
1345 25789 2500 6/9
1353 31951 877 7/2
1366 49445 1152 3/2
1377 62432 1304 1/2
1387 70472.8 1186.4 1.68
مأخذ: سازمان امور عشاير ايران، 1384، الف وب، مرکز آمار ایران 1387

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص