پنجشنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: خبرگزاری مهر - انتشار 8.7.1397
تاریخ قرائت: 14.6.2018
اطلاعاتی مربوط به عشایر کشور 1397
موضوع تعداد تعداد خانوار / درصد متوسط سنی
عشایر کوچنده 1.250.000 220.000 65% =کم‌تر از 30 سال
25% دام کشور را می‌پرورند %20 پروتئین کشور تولید 35٪ صنایع دستی کشت 5% زمینهای کشاورزی
درصد جمعیت عشایر نسبت به کل جمعیت 2%  
مأخذ: خبرگزاری مهر - انتشار 8.7.1397 - قرائت شده 14.6.2018

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص