پنجشنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

گزیده یافته‌ها در مورد عشایر ایران در سال 1387
بر اساس نتایج سرشماری اجتماعی اقتصادی عشایر کوچنده کشور سال 1387، تعداد 212660 خانوار عشایری با 1186830 نفر جمعیت در سطح کشور وجود ااشته است. تعداد خانوارهای عشایر کوچنده نسبت به سرشماری عشایری سال 1377 که 199930 خانوار گزارش کردیده بود حدود 6 درصد افزایش نشان می‌دهد و الین در حالی است که جمعیت عشایر نسبت به سرشماری گذشاه که 1304089 نفر گزارش شده بود 9 درصد کاهش دارد. به اعتقاد کارشناسان یکی از دلایل اصلی و عمده در افزایش تعداد خانوار عشایری شکسته شدن خانوارهای گسترده به خانوارهای هسته‌ای است.


ساخت سنی و جنسی
از جمعیت 1186830 نفری جامعه عشایری، 609347 نفر مرد و 577483 نفر زن بوده‌اند که در نتیجه، نسبت جنسی برابر 105,5 به دست می‌آید. به عبارت دیگر در جامعه مورد بحث، در مقابل هر 100 نفر زن، 105,5 نفر مرد وجود داشته است. این نسبت در گروه‌های سنی کمتر از یک ساله برابر 103,8 و در بین گروه‌های سنا (65 ساله و بیش‌تر) معادل 158,1 بوده است. از جمعیت مزبور، 31 درصد در گروه سنی کمتر از 15 ساله، 64 ساله و 5 درصد در گروه سنی 65 ساله و بیش‌تر قرار داشته‌اند.

سرشماری اجتماعی اقتصادی عشایر کوچنده سال 1387 - نتایج تفصیلی کل کشور

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص