دوشنبه, ۰۱ مهر ۱۳۹۸

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص