دوشنبه, ۰۱ مهر ۱۳۹۸

بهره برداری‌ها

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص