شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: مرکز آمار ایران
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393+1396
سالنامه آماری کشور 1395 - جدول: 7-2
سالنامه آماری کشور 1396 - جدول: 7-2
علامت «.»=: اطلاعات در این زمینه تهیه نشده است
2-7- مقدار توزیع کود شیمیائی برحسب نوع 1375-1396
سال جمع ازته فسفاته پتاسه ماکروکامل و میکروها
1375 2225669 1370893 813192 41578 0
1380 2919813 1761637 656242 213176 288758
1385 4574238 2511989 1244861 378162 439226
1389 2699920 1713796 878466 82258 25400
1390 1603623 1093827 315146 61900 132750
1391 1633822 1383979 194196 53947 (1) 1700
1392 1645379 1193247 443558 8574 .
1393 2193023 1402276  540089(1) 250658 .
1394 1432288 1148765 212970 70553 .
1395 1690288 1438960 131941 119387 .
1396 1590614 1125689 344308 120617(2) .
(1) - مقدار 24856 تن کود فسفاته برای انبارهای ذخیره سازی کود توزیع گردیده که در سر جمع منظور نشده است
2 ) - لازم به توضیح است که مقدار 15668 تن از کودهاي پتاسه جهت انبارهاي ذخیره سازي توزیع گردیده که در جداول طرح شده استانی، قابل اعلام نبوده است.
مأخذ: مرکز آمار ایران - جدول 7-2- سالنامه آماری کشور 1393 + 1396

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص