پنجشنبه, ۰۸ اسفند ۱۳۹۸

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص