سه شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: وزارت نیرو - شرکت مادر تخصصی توانیز - ماعونت تحقیقات و منابع انسانی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395+1396
سالنامه آماری کشور 1395 - جدول: 16-.9
سالنامه آماری کشور 1396 - جدول: 16-9
9-16- موجودي خطوط شبکه انتقال برق کشور 1380-1396             (کیلومتر مدار)
سال
خطوط انتقال خطوط فوق توزیع
400 کیلوولت 230 کیلوولت 132 کیلوولت 63 و 66 کیلووالت
1380 9924 20731 13857 29400
1385 12404 25634 18582 37974
(1)1390 18625 29158 22092 44956
1391 19745 29722 22602 45754
1392 19915 30300 22665 46240
1393 19995 30732 22919 47105
1394 20205 30869 23046 47506
1395 20477 31324 23413 48063
1396 20617 31589 23504 48295
1) در سال 1390 اطلاعات خطوط کشور مورد بازنگري آماري قرار گرفته که موجب کاهش در برخی موارد شده است.
مأخذ: وزارت نیرو - شرکت مادر تخصصی توانیز - ماعونت تحقیقات و منابع انسانی... - جدول 16-9 - سالنامه آماری کشور 1395+1396

 

برق

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص