سه شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی توانیر معاونت تحقیقات و منابع انسانی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395+1396
سالنامه آماری کشور 1395 - جدول: 19-9
سالنامه آماری کشور 1396 - جدول: 19-9
9-19- مقدار فروش داخلی انرژي برق استان هاي کشور برحسب نوع مصرف 1380-1396        (میلیون کیلووات ساعت)
سال جمع خانگی عمومی کشاورزی صنعتی روشنائی معابر سایر
1380 96811 32891 11951 11079 30379 4117 6394
1385 144598 48085 18329 17666 46590 4608 9320
1390 183905 56771 16808 29965 63945 3752 12664
2391 194148 61350 17810 31647 67107 3635 12599
1392 203215 64379 17833 33126 70733 3765 13378
1393 219653 71163 19767 35188 74294 3837 15404
1394 227790 76103 22196 36089 72705 4017 16680
1395 237436 78378 22914 36222 77603 4699 17620
1396 255026 83403 24328 39279 84218 5017 18681
وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی توانیر معاونت تحقیقات و منابع انسانی... - جدول 19-9 - سالنامه آماری کشور 1395+1396

 

 

برق

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص