سه شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: وزارت نیرو - شرکت مادر تخصصی توانیر - معاونت تحقیقات و منابع انسانی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395+1396
سالنامه آماری کشور 1395 - جدول: 9-9
سالنامه آماری کشور 1396 - جدول: 9-9
9-9- ظرفیت مولدهای نصب شده و بیشترین قدرت تولید شده در نقطه اوج مصرف نیروگاه‌های کشور 1380-1396 (هزار کیلو وات)
سال ظرفیت نامی (قدرت نامی) ظرفیت عملی (قدرت عملی) قدرت تولید شده در نقطه اوج مصرف
1380 28944 26496 21853
1385 45288 40985 32997
1390 65212 57522 42245
1391 68941 60724 43243
1392 80279 61907 45659
1393 73160 63987 46696
1394 74103 64707 49116
1395 76428 66598 51579
1396 78794 68321 54016
وزارت نیرو 35763 32862 26144
آبی 11578 11578 7812
بخاری 11240 10941 9181
گازی 7101 5540 4744
چرحه ترکیبی 4275 3389 3323
دیزلی 439 284 78
اتمی 1020 1020 1006
تجدید پذیر 110 110 .
صنایع بزرگ 5581 4617 968
بخاری 589 490 359
گازی 4992 4127 609
بخش خصوصی 35084 29119 24467
بخاری 4000 3778 3154
گازی 15796 12780 10307
چرخه ترکیبی 15195 12468 11006
تجدید پذیر 93 93 .
مأخذ: وزارت نیرو - شرکت مادر تخصصی توانیر - معاونت تحقیقات و منابع انسانی دفتر فن آوری اطلاعات، ارتباطات و آمار - جدول 9-9 - سالنامه آماری کشور 1395+1396

 

برق

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص