سه شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: وزارت نیرو - شرکت مادر تخصصی توانیر -... - ارتباطات و آما
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395+1396
سالنامه آماری کشور 1395 - جدول: 13-9
سالنامه آماری کشور 1396 - جدول: 13-9
9-13- تولید ناخالص برق، سوخت مصرفی، انرژي حاصل و بازده نیروگاههاي حرارتی تابع وزارت نیرو، صنایع بزرگ و بخش خصوصی 1380-1396
سال و نوع مالکیت نیروگاه‌ها
تولید ناخالص برق نیروگاه‌های حرارتی (میلیون کیلووات ساعت)
سوخت مصرفی
انرژی حاصل از مصرف سوخت (میلیون کیلو کالری)
لنرژی حرارتی مصرفی به ازای کی کیلووات ساعت برق تولید شده (کیلو کالری)
بازده (درصد)
گازوئیل (میلیون لیتر) نفت کوره (میلیو لیتر) گاز طبیعی (میلیون متر مکعب)
1380 122081 1618 6799 24012 295114 2414 35,6
1385 174280 4362 7587 32168 393246 2403 35,8
1390 227428 9406 12019 38901 530623 2333 36,9
1391 239752 7768 14450 40692 554963 2315 37,2
1392 242908 12186 10816 36648 565332 2327 37
1393 255869 8872 10273 50172 606707 2371 36,3
1394 263392 6084 6946 58424 606045 2301 37,4
1395 265774 5867 4483 61782 604856 2276 37,8
1396 284988 4841 3687 69382 651960 2288 37,6
نیروگاه‌های تابعه وزارت نیرو 105034 1332 4055 23436 243158 2315 37,1
صنایع بزرگ 6482 10 . 2070 19543 3015 28,5
بخص خصوصی 154258 4525 428 36276 342155 2218 38,8
وزارت نیرو - شرکت مادر تخصصی توانیر -... - ارتباطات و آمار - جدول 13 -9 - سالنامه آماری کشور 1395+1396

 

برق

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص