سه شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: وزارت نیرو - شرکت مادر تخصصی توانیر - معاونت تحقیقات و منابع انسانی.
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
سالنامه آماری کشور 1395 - جدول: 9-21
سالنامه آماری کشور 1396 - جدول: 9-21
علامت «.»=: اطلاعات در این زمینه تهیه نشده است
9-21- تبادل انرژي برق با کشورهاي همجوار 1380-1396 (میلیون کیلووات ساعت)
  صادرات   واردات
کشور 1380 1385 1390 1391 1392 1393 1394 1395   1380 1385 1390 1391 1392 1393 1394 1395
جمع 1049 2774 8668 11029 11586 9660 9880 6688 305 233 5012 7132 7879 5888 5732 2467
نخجوان 389 561 56 59 65 66 50 48 . . 57 60 65 65 50 51
ترکیه 251 576 1118 1912 2395 2179 1723 297 . . . . . . . .
ارمنستان 224 316 57 7 82 86 45 105 315 428 1508 1582 1103 1051 1344 1133
آزربایجان 185 11 . . . . . 1 430 536 2 2 6 3 4 4
ترکمنستان . 2 8 8 3 1 . . . 1576 2089 2253 2533 2653 2751 3033
پاکستان . . . . . . . . . . . . . . . .
افغانستان . . . . . . . . . . . . . . . .
عراق                                
تبادل انرژی 305 233 5012 7132 7879 5888 5732 2467                  
مأخذ: وزارت نیرو - شرکت مادر تخصصی توانیر - معاونت تحقیقات و منابع انسانی. دفتر فن آوري اطلاعات، ارتباطات و آمار - 21-9 - سالنامه آماری کشور 1395-1396
                  
                  
9-21- تبادل انرژي برق با کشورهاي همجوار (میلیون کیلووات ساعت)
  صادرات   واردات
کشور 1396                 1396              
جمع 8130               3852              
نخجوان 40               38              
ترکیه .               .              
ارمنستان 51               1412              
آزربایجان 3               2              
ترکمنستان .               2399              
پاکستان 570               .              
افغانستان 662               .              
عراق 6803               .              
تبادل انرژی 4278                                
مأخذ: وزارت نیرو - شرکت مادر تخصصی توانیر - معاونت تحقیقات و منابع انسانی. دفتر فن آوري اطلاعات، ارتباطات و آمار - 21-9 - سالنامه آماری کشور 1395+1396

 

برق

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص