سه شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: وزارت نیرو - شرکت مادر تخصصی توانیر- معاونت منابع انسانی و تحقیقات -
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393
موجودی خطوط شبکه انتقال برق کشور (کیلومتر مدار)
سال
خطوط انتقالی خطوط فوق توزیع
400 کیلووات 230 کیلووات 132 کیلووات 63 و 66 کیلووات
1375 6730 14115 10647 13336
1380 9924 20731 13857 29400
1385 12404 25634 18582 37974
1390(1) 18625 29158 22092 44956
1393 19995 30732 22919 47105
1) در سال 1390 اطلاعات خطوط کشور مورد بازنگری آماری قرار گرفته که موجب کاهش در برخی موارد شده است
مآخذ: اقتباس از داده‌های وزارت نیرو - شرکت مادر تخصصی توانیر- معاونت منابع انسانی و تحقیقات - دفتر فن اوری اطلاعات و آمار - سالنامه آماری کشور 1393

 

 

برق

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص