سه شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: وزارت نیرو - شرکت مادر تخصصی توانیر - معونت منابع انسانی و تحقیقات د
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393
مقدار فروش داخلی انرژی برق کشور بر حسب نوع مصرف (میلیون کیلووات ساعت)
سال جمع خانگی عمومی کشاورزی صنعتی روشنائی معابر سایر
1375 69671 23993 6595 5731 22925 2805 7622
1385 144598 48085 18329 17666 46590 4608 9320
1390 183905 56771 16808 29965 63945 3752 12664
1393 219653 71163 19767 35188 74294 3837 15404
مأخذ: اقتباس از داده‌های وزارت نیرو - شرکت مادر تخصصی توانیر - معونت منابع انسانی و تحقیقات دفتر فن آوری اطلاعات و آمار - سالنامه آماری کشور 1393

 

 

برق

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص