سه شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: سازمان برق ایران - دفتر برنامه ریزی برق - گروه آمار
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368
مقدار فروش برق مؤسسات تابعه وزارت نیرو به تفکیک نوع مصرف 1363-1367 (میلیون کیلووات ساعت)
سال جمع خانگی عمومی صنعتی کشاورزی برق روستائی و بازفروش مساجد و اماکن روشنائی معابر
1363 28176 10069 6285 8631 1848 531 84 727
1364 30812 11316 6914 8832 2439 548 88 673
1365 32619 12416 7812 8703 2160 570 96 862
1366 34740 13668 9201 7848 2565 647 159 651
1367 36147 13994 9569 7852 2947 691 338 756
مأخذ: سازمان برق ایران - دفتر برنامه ریزی برق - گروه آمار - مندرج در سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368

 

 

برق

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص