سه شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: ترازنامه انرژی سال ۱۳۷۳، وزارت نیرو - دفتر برنامه ریزی انرژی
نویسنده: دکتر ابراهیم رزاقی
منبع آمار: کتاب آشنائی با اقتصاد ایران صفحه 116 و 118
تاریخ ایجاد: دیماه 1373
قدرت عملی تولید برق و سهم انواع نیروگاه‌ها در مجموع قدرت نصب شده
  قدرت عملی تولید برق کشور (مگاوات) درصد سهم انواع نیروگاه‌ها در قدرت عملی
سال وزارت نیرو دیگر مؤسسات جمع برق آبی بخار گازی دیزلی
1346 849 665 1514 32,7 40,4 7,7 19,2
1356 5270 1534 6804 31,0 32,3 27,8 8,9
1361 9040 1898 10938 --- --- --- ---
1367 11525 2865 14390 14,6 53,0 26,0 6,4
1372 16921 3645 20566 11,5 54,7 30,0(1) 3,8
1373 19419 3645 23064 10,0 51,3 32,5(2) 3,2
1 و 2- شامل توبین گاز و بخش گاز سیکل‌های ترکیبی
مأخذ: ترازنامه انرژی سال 1373، وزارت نیرو - دفتر برنامه ریزی انرژی - دیماه 1374 - صفحه 116 و 118 - از کتاب آشنائی با اقتصاد ایران - دکتر ابراهیم رزاقی

 

 

برق

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص