سه شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: سازمان برق ایران - دفتر برنامه ریزی برق - گروه آمار
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368
ظرفیت عملی در محل و تولید برق مولدهای نصب شده کشور 1367-1363
  ظرفیت عملی در محل به تفکیک مؤسسات تولید کننده (هزار کیلو وات) تولید برق کشور به تفکیک مؤسسات تولید کننده (میلیون کلیووات ساعت)
سال جمع مؤسسات تابعه وزارت نیرو سایر مؤسسات جمع مؤسسات تابعه وزارت نیرو سایر مؤسسات
1363 12165 9935 2230 37338 34094 3244
1364 13257 10905 2352 40071 36720 3351
1365 13232 10706 2526 42548 39045 3503
1366 14109 11431 2678 46197 42554 3643
1367 141136 11270 2866 47600 43775 3825
مأخذ: سازمان برق ایران - دفتر برنامه ریزی برق - گروه آمار - درج در سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368

 

 

برق

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص