سه شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: سازمان برق ایران - دفتر برنامه ریزی برقث - گروه آمار
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368
طول انواع خطوط انتقال نیروی برق کشور 1367-1363 (کیلومتر مدار)
سال 400 کیلو ولت 230 کیلو ولت 132 کیلو ولت 63 و 66 کیلو ولت
1363 4456 8266 5605 11732
1364 4917 8656 5855 12271
1365 5730 9303 5916 13886
1366 5714 10099 6968 15618
1367 5714 10081 7612 16883
مأخذ: سازمان برق ایران - دفتر برنامه ریزی برقث - گروه آمار - درج در سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368

 

 

برق

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص