سه شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: ترازنامه انرژی سال 1373
منبع آمار: مرکز آمار ایران
سهم فروش برق به گروه‌های مختلف مصرف کننده
سال مجموع خالص انرژی فروخته شده (میلیون کیلووات ساعت) سهم مصرف برق خانگی سهم مصارف برق عمومی و تجاری سهم مصارف برق صنعتی سهم مصارف برق کشاورزی سهم دیگر مصارف برق جمع
1367 36147 38,7 26,5 21,7 8,2 4,9 100
1372 58114 38,1 25,8 26,8 6,9 2,4 100
1373 63625 35,3 21,6 32,2 8,1 2,8 100
مأخذ: مرکز آمار ایران - ترازنامه انرژی سال ۱۳۷۳

 

 

برق

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص