سه شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: وزارت نیرو - شرکت مادر تخصصی توانیر - معاونت تحقیقات و منابع انسانی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1394 + 1396
سالنامه آماری کشور 1395 - جدول: 11-9
سالنامه آماری کشور 1396 - جدول: 11-9
9-11- تولید انرژی برق و مصرف داخلی نیروگاه‌های کشور 1380-1396                     (میلیون کیلو وات ساعت)
سال تولید ناخالص مصرف داخلی نیروگاه‌ها تولید خالص
1380 127169 6123 121046
1385 192535 7773 184762
1390 240063 8442 231621
1391 254265 8352 245913
1392 262192 8727 253465
1393 274480 8426 266054
1394 280689 7888 272801
1395 289196 8285 280911
1396 307968 8810 299159
مأخذ: وزارت نیرو - شرکت مادر تخصصی توانیر - معاونت تحقیقات و منابع انسانی - جدول 11-9 - سالنامه آماری کشور 1394+1396

 

 

برق

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص