پنجشنبه, ۰۸ اسفند ۱۳۹۸

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: سازمان جنگلها و مراتع کشور. دفتر طرح و برنامه و بودجه
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1367- انتشار 1368
مساحت و حجم برداشت سالانه طرح‌های جنگلداری به تفکیک اداره کل منابع طبیعی 1363-1367 (هزار هکتار - هزار متر مکعب)
سال
جمع گیلان نوشهر ساری گرگان و گنبد
مساحت برداشت مساحت برداشت مساحت برداشت مساحت برداشت مساحت برداشت
1363 475 1617 102 416 72 243 204 701 97 257
1364 593 1796 139 561 90 310 203 693 160 232
1365 519 1685 125 453 90 218 199 705 104 309
1366 520 1643 120 481 94 220 199 689 106 254
1367 000 1083 000 243 000 202 000 465 000 173
مأخذ: سازمان جنگلها و مراتع کشور. دفتر طرح و برنامه و بودجه - درج در سالنامه آماری کشور 1367- انتشار 1368

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص