پنجشنبه, ۰۸ اسفند ۱۳۹۸

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور - دفتر طرح و برنامه و بودجه
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368
فراورده‌های چوبی تولید شده در حوزه ادارات کل منابع طبیعی مناطق شمال(1) 1363-1367
نوع فراورده واحد 1363 1364 1365 1366 1367
گرده بینه متر مکعب 64308 44671 202950 213941 265916
چوب‌های الواری متر مکعب 188299 186175 157878 104097 95991
تراورس متر مکعب 50025 67627 50207 75499 70022
الرده و کاتین متر مکعب 221988 65016 137313 138433 187061
چوب‌‌های تیری و تونلی متر مکعب 17110 10700 11789 12841 22867
هیزم استر 555458 542724 723169 790956 775534
زغال تن 143332 135477 74100 57935 48179
1- شامل ادارات کل منابع طبیعی گیلان، نوشهر، ساری و گرگان میباشد.
مأخذ: سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور - دفتر طرح و برنامه و بودجه - مندرج در سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص