پنجشنبه, ۰۸ اسفند ۱۳۹۸

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداري کشور. دفتر برنامه ریزي و بودجه
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1396
سالنامه آماری کشور 1396 - جدول: 2-2
2-2- مساحت جنگلها، مراتع و پدیده‌های بیابانی کل کشور: 1396 (هکتار)
جنگل
مراتع
پدیده های بیابانی(1)
جمع خوب (متراکم) متوسط (نیمه متراکم فقیر (کم تراکم)
14319063 84814991 7181250 21419151 56214590 32576492
1- پدیده‌های بیابانی عبارتند از: کویر، تپه‌های ماسه‌ای، پهنه‌های ماسه‌ای، دق‌های رسی، اراضی شور و نمکزار و اراضی بدون پوشش و بیرون‌زدگی سنگی.
مأخذ - سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور. دفتر برنامه ریزی و بودجه - جدول 2-2- سالنامه آماری کشور 1396

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص