شنبه, ۰۴ بهمن ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران - اداره کل برنامه و بودجه - اداره آ
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368
مشخصات شرکت‌های تعاونی روستائی کشور - پایان اسفند 1367-1363
سال
مشخصات کلی تغییرات سالانه
متوسط هر عضو (ریال)
ذخیرهء قانونی (میلیون ریال)
تعداد شرکت عضو (هزار نفر) سرمایه (میلیون ریال) تعداد شرکت عضو (هزار نفر) سرمایه (میلیون ریال)
1363 3104 3925 25900 20 87 3027 6598 8402
1364 3107 4064 31403 3 138 5503 7728 10605
1365 3109 4063 38293 2 -1 6890 9425 13449
1366 3118 4097 47961 9 34 9668 11707 15821
1367 3117 4164 56767 -1 67 8806 13631 18852
مأخذ: سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران - اداره کل برنامه و بودجه - اداره آمار - سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص