شنبه, ۰۴ بهمن ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: وزارت کار و امور الجتماعی - اداره کل نظارت و حسابرسی شرکتهای تعاونی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368
تعداد شرکت، تعداد اعضاء و میزان سرمایه و کار و تولید انواع شرکتهای تعاونی کارگری کشور - پایان اسفند 1367-1363
 سال اعتبار کار و تولید
تعداد شرکت تعداد اعضاء اولیه سرمایه اولیه تعداد شرکت تعداد اعضاء اولیه سرمایه اولیه
1363 709 167 51 26 2 24
1364 694 165 52 28 2 26
1365 695 166 54 32 1 28
1366 697 166 63 56 1 38
1367 700 166 64 89 5 129
مأخذ: وزارت کار و امور الجتماعی - اداره کل نظارت و حسابرسی شرکتهای تعاونی کارگری - سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص