شنبه, ۰۴ بهمن ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: وزارت کار و امور اجتماعی - اداره کل نظارت و حسابرسی شرکت‌های تعاونی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368
تعداد شرکت، تعداد اعضاء و میزان سرمایه انواع شرکتهای تعاونی کارگری کشور پایان اسفند ماه 1367-1363 (هزار نفر - میلیون ریال)
 سال مصرف مسکن
تعداد شرکت تعداد اعضاء سرمایه تعداد شرکت تعداد اعضاء سرمایه اولیه
1363 2267 366 1508 1452 154 531
1364 2340 379 1600 1680 168 597
1365 (1)2389 (1)432 (1)1562 (1)1818 (1)174 (1)723
1366 2483 446 1700 1913 180 745
1367 2453 977 8557 2081 188 786
1- ارقام تجدید نظر و اصلاح شده است.
مأخذ: وزارت کار و امور اجتماعی - اداره کل نظارت و حسابرسی شرکت‌های تعاونی کارگرای - درج در سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص